Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Algemene Voorwaarden

Verantwoording:

OTSL is onder KvK nummer 24389028 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Het BTW nummer van OTSL is NL041766350B01. Teksten, fotos, afbeeldingen, beschrijvingen en prijzen in onze catalogus en website alsmede op andere gegevensdragers worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld echter kunnen hieraan nooit rechten worden ontleend. OTSL kan nooit verantwoordelijk worden gesteld of aansprakelijk worden gehouden voor schade, letsel of verlies, direct of indirect voortvloeiend uit informatie zoals bovenstaand beschreven verstrekt of door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van enig door OTSL verkocht product.

Toepasbaarheid:

Onze Algemene Voorwaarden zijn toepasbaar voor alle transacties, waaronder begrepen; verkoop, verhuur, lease, bruikleen van alle producten geleverd door OTSL.

Leveringsvoorwaarden:

Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekend dat alle door ons geleverde producten ons eigendom blijven totdat de factuur volledig is voldaan. Het eigendomsvoorbehoud ontslaat U in geen enkel geval van uw betalingsverplichtingen.

Betalingsvoorwaarden:

Alle afnemers van onze artikelen dienen te betalen met een in Nederland wettig betaalmiddel. Betaling te allen tijde zonder enige inhouding, vergelijking, korting of verrekening uiterlijk op de op de factuur genoemde uiterste betaaldatum. OTSL kan in voorkomende gevallen om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verzoeken of het recht tot retourneren ontzeggen. Leveringen buiten Nederland zijn te allen tijde na betaling. Indien door OTSL vooruitbetaling wordt gevraagd, ontvangt u na verwerking en reservering van uw bestelling een factuur. U dient dan binnen 7 dagen voor betaling zorg te dragen anders komt uw bestelling te vervallen.

Creditcard / Paypal:

Bij betaling met creditcard, Paypal of soortgelijke betaalwijzen wordt een toeslag van 3% over het volledige factuurbedrag berekend.

Prijzen:

Alle op de website, catalogi en / of prijslijsten genoteerde prijzen zijn exclusief BTW, type en zetfouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot wederopzegging of tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst of aanpassing van de website. Er zullen geen andere prijzen worden gefactureerd als aangegeven in de webshop op het moment van bestellen, mits hieromtrent vooraf met U overeenstemming is bereikt.

Betalingstermijn:

Indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden zal zonder verdere in kennisstelling tot incasso worden overgegaan waarbij alle kosten alsmede wettelijke rente en andere vergoedingen voor uw rekening komen

Informatie:

Informatie van de website / catalogus en prijslijsten mag onder geen beding worden verspreid of gebruikt mits hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door OTSL.

Verzendkosten:

Voor orders tot een bepaalde ordergrootte worden verzendkosten in rekening gebracht

Zie voor de tarieven "verzendkosten”

Afname:

Alle bestellingen, schriftelijk of mondeling zijn bindend en verplicht tot afname. Mochten artikelen niet voldoen aan de gestelde kwaliteit (al dan niet ter beoordeling van de afnemer) dienen deze na overleg aan ons te worden geretourneerd. Reclames uitsluitend binnen 4 werkdagen na ontvangst van de goederen. Indien niet binnen 4 werkdagen wordt gereclameerd geldt de factuur als bevestiging van de ontvangst van de op de factuur genoemde artikelen.

Artikelen die op specifiek verzoek zijn besteld of gemodificeerd alsmede artikelen die aan bederf onderhevig zijn, zijn uitgesloten van het recht op retour. Indien reclames en retournering niet op grond van de kwaliteit van het artikel zijn gesteld is de afnemer de kosten van levering / verzending verschuldigd of kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Minimale ordergrootte:

Er geldt een minimale ordergrootte van € 75,00. Tevens gelden er voor sommige producten minimale afname hoeveelheden.

Meldingen van schade en manco:

Meldingen van schades of manco dienen uiterlijk 4 werkdagen na ontvangst van de goederen aan ons te worden gemeld. Bij ontvangst van leveringen dienen alle collo gecontroleerd te worden op schade. Indien er schade aan de verpakking wordt waargenomen dient dit aangetekend te worden bij de vervoerder. Indien er uiterlijke schade aan het pakket is en dit niet is aangetekend bij de vervoerder vervalt het recht op enige reclame.

Tevens dient deze schade direct aan ons te worden gemeld. Indien uiterlijk geen schade zichtbaar is en bij het uitpakken schade wordt geconstateerd, dient deze terstond, met foto s van de verpakking(en) en beschadigde producten, aan ons te worden gemeld. Indien artikelen manco zijn dient dit aan ons te worden gemeld.

Tijdens de verwerking van alle orders worden videobeelden gemaakt en vastgelegd. Meldingen van manco worden gecontroleerd aan de hand van deze videobeelden!

Toestemming tot neerzetten:

U kunt er voor kiezen aan onze vervoerder toestemming te verlenen uw bestelling neer te zetten bij afwezigheid. Onze verantwoording voor de levering eindigt dan op het moment dat de chauffeur aangeeft het pakket te hebben neergezet. In geval van vermissing van (delen van) uw bestelling volgt in dit geval geen vergoeding.

Retouren:

Bij retour zendingen die niet gebaseerd zijn op duidelijke schade of afwijking van product maar bijvoorbeeld door foutieve bestelling of levering, worden te allen tijde minimaal de gemaakte transportkosten in rekening gebracht. Indien artikelen niet direct voor verkoop meer geschikt zijn behouden wij ons het recht voor niet tot creditering of slechts gedeeltelijke creditering over te gaan. Eventueel kunnen wij kosten met de creditering op de credit factuur in mindering brengen die verband houden met het opnieuw opslaan of fatsoeneren van producten. Dit ter beoordeling van OTSL

Verantwoordelijkheid:

OTSL is nooit verantwoordelijk voor vervolgschade mits deze door OTSL kan worden verhaald op de leverancier of fabrikant.

Betalingen:

Alle betalingen dienen te geschieden op de aangegeven bankrekening(en), creditcard, Paypal account of per incasso. (zie voor de details de pagina "adresgegevens”) op de website. Voor sommige betaalvormen kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Toepasselijk recht:

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar OTSL is gevestigd bevoegd, tenzij OTSL voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Correspondentie adres:


OTSL
Ristervoorde 14
3204 EG Spijkenisse
Nederland

Door het plaatsen van een bestelling gaat U akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden